Piagam Pelanggan Pejabat SUK Johor

 • Pentadbir Portal 1
 1. Memastikan cadangan projek penswastaan boleh diproses lanjut dalam masa empat belas (14) hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.
 2. Mengemukakan Laporan Audit Pengurusan kepada auditi dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penerimaan Laporan Audit yang lengkap daripada Pasukan Audit Pengurusan serta mengemukakan Laporan Pemeriksaan Mengejut kepada auditi dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Pemeriksaan Mengejut.
 3. Pengagihan peruntukan kewangan kepada semua bahagian Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor dalam tempoh satu (1) bulan daripada penerimaan peruntukan daripada Perbendaharaan Johor.
 4. Mengeluarkan surat tawaran rumah dalam tempoh dua (2) minggu kepada pemohon berdaftar yang berkelayakan.
 5. Memproses permohonan peruntukan pembangunan daripada wakil rakyat/ jabatan/ pertubuhan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
 6. Menyelaras permohonan peruntukan pembangunan landskap daripada Pihak Berkuasa Tempatan ke Jabatan Landskap Negeri dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh tutup tempoh penyelarasan.
 7. Menyelaras permohonan peruntukan projek-projek pembangunan di Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada peruntukan diterima.
 8. Memantau kuantiti dan kualiti air sungai, tasik dan eguifer khususnya bagi bekalan loji-loji Syarikat Air Johor dan PUB dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh aduan diterima.
 9. Mengedarkan keputusan cabutan minit mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh tujuh (7) hari setelah minit disahkan.
 10. Urusan pengisian dan penempatan calon yang berjaya ke Perkhidmatan Awam Negeri Johor dalam tempoh satu (1) bulan daripada senarai calon lengkap diterima daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor.
 11. Memastikan 90% kebolehsediaan infrastruktur Rangkaian , sistem serta perkhidmatan yang disediakan beroperasi.
 12. Memproses permohonan kebenaran mengadakan penyelidikan oleh Institut Pengajian Tinggi Awam, Swasta dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) di Taman Negara Johor dalam tempoh satu bulan daripada permohonan diterima.
 13. Melahirkan lima (5) atlet sukan yang bekualiti, berpotensi tinggi, dan boleh digilap bakatnya ke peringkat negara dalam tempoh lima (5) tahun.